-se Rausa provincia e Muorica stamincia…
-se quannu ti vuoi pigghiari u paninu è ‘u paninu comi chidi ca ‘nvintau bonarmuzza ri Lucianu’…
-se u sabitu a sira stai a Marina tra a piazza Duca-u 4/4-Decanter…ca nun ti piaci a confusioni ma ci passi u stissu…
-se a ruminica ti vai a fari a passiata a Iusu…
-se almenu na vota ta pigghiatu u cafè o Prima Classe (anche se dici ca duocu nun ti piacinu i pirsuni)…
-se canusci a Manolo…pe biglietti…
-se ogni tantu ti ni vai a virriri a Virtus o PalaZama…
-se quannu nun’hai nenti chi fari ti ni vai o Centru Commerciali…
-se si cunvintu ca i rustici ra Grotta nun i batti nudu…
-se ora ca stanu faciennu u puorti pienzi ca mentri accattarisi ‘mpiezzu ri garagi a Marina astura cummeni…
-se c’hai a casa a Rausa…a Cisternazzi/Puntarazzi…e a Marina…
-se ri stati o venerdì s’abballa sulu a ’70/’80/’90…
-se puoi a ruminica ti ni vai pure a Notti Italiana o Koala…
-se ti ni vai o cinema o Cineplex ri sumana quannu si paia ciù picca…
-se pienzi ca a fini si ni vanu tutti ri stu paisi…ma quannu ci tuorninu nun si ni vulissinu iri acciù…
-se sta stati nonostanti c’era casinu e tutti si lamintaunu ca nun c’era musica tutti erunu abbiati o LaOla…
-se ti piaci a scaccia ca sarsa…e chida ca mulinciana…
-se a Pasqua si mancinu sulu i ‘mpanati e i turciniuna…
-se pi Natali sempri ‘mpiezzu ri sfuogghiu sa tastari…
-se ti talii l’Indice ri Mario Papa…
-se armenu na vota n’ama pigghiatu nu bistimmiuni ri Cuncittina Ciau Ciau…
-se piensi ca intra na Ka o na Smart ci stapi sempri ‘mficuni…
-se armenu na vota a statu e bancarielli ri San Giovanni…
-se pigghi l’atabbussu pi Iusu sulu a San Giorgio e pi Ibla Buskers…
-se piensi ca na birra o Lucernaio avi n’atru sapuri…ma sai ca da rintra u telefunu nun pigghia mai…
-se nun capisci picchì pa serata universitaria ro mercoledì ci su tutti tranni chidi ca sturienu a l’università…
-se ti stanu supra i palli chidi re strisci blu…
-se a fini pi firraustu piensi ca sia miegghiu sempri n’arrustuta ri carni…
-se a birra o Tempio Divino costa sempre ciù picca…
-se ancora viri pieri pieri quaccarunu co giubotto jeas blu e i jeas blu…e nun virunu l’ura ca arriva un mienzu tiempu pi mittirasillu…
-se si iscrittu a palestra…o Palapianetti o all’Athena o a Basaki…
-se nun capisci picchi stanu faciennu sulu rotatorie…
-se nun capisci unni finierru i sordi pi fari a suprastrata e u parcheggiu sotterraneu…
-se ra statua ri Pennavaria unni sa mittiunu e mittiunu ti ni futtia picca…
-se armenu na vota ninniemmu o Terrace a jucari che ioca ri società…
-se quannu parri rici mincia, cianu e ciovu…
-se ligghiennu sta cosa capisti chieca scrissi!
Annunci