CANZONI POPOLARI SICILIANE
 
SCIURI, SCIURI
CIURI CIURI
VITTI NA CROZZA
C’È LA LUNA
EH CUMPARI
SI MARITAU ROSA
BEDDA
CANTO ANONIMO (di fine ‘700)
E VUI DURMITI ANCORA

Testo: Sciuri Sciuri

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Lu sabutu si sapi allegra cori,
beatu cu avi bedda la mugghieri,
cu l’avi bedda ci portai i denari,
cu l’avi brutta ci morì lu cori.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Si troppu dispittusa tu cu mia,
ca scutu ‘n letto su mi ‘insonnu a tia.
Si brutta n’ta la faccia a n’ta lu cori
amara cu ti pigghia pi mughieri.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Sciuri di rosi russi a lu sbucciari,
amaru l’omo ca fimmini cridi,
amara cu si fa supraniari,
l’uscio di paradisu non ni vidi.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

 Testo: Vitti na Crozza

La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Vitti na crozza supra nu cantuni
e cu sta crozza mi misi a parlari.
Idda m’ha rispunniu cu gran duluri
iu’ mossi senza toccu di campani.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Prestu passanu tutti li me anni.
Passano e si ni ienu un sacciu unni.
Ora cha sugnu vecchiu di tant’anni
chiamu la crozza e nuddu m’ha rispunni.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Chinnaia a fari chiù di la me vita.
Non sugnu bono ciuù mi travagghiari.
Sta vita è fatta tutta di duluri
e da cussì non vogghiu chiù; campari.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Cunzatimi cu ciuri lu me lettu.
Picchi’ aalla fine già sugnu arriduttu.
Vinni lu tempu di lu me rizzettu.
Lassu stu beddu munnu e lassu tuttu.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.

Testo: C’e la Luna

C’è la luna a menzu ‘u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do un pescatore
iddo va, iddo viene
sempre il pesce in mano tiene.
Se ti capa la fantasia
te pescialia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
C’è la luna a menzu ‘u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do un giardiniere
Iddo va, iddo viene
sempre la spada in mano tiene.
Se ti capa la fantasia
Te spadolia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
C’è la luna a menzu ‘u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do uno barbiere
iddo va, iddo viene
lu razoio in mano tiene.
Se ti capa la fantasia
te razolia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
C’è la luna a menzu ‘u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do un muratore
iddo va, iddo viene
la cazzula in mano tiene
Se ti capa la fantasia
te cazzolia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
Testo: EH CUMPARI
 
Eh Cumpari, ci vo sunari Chi si sona? U friscalettu.
E comu si sona u friscalettu?
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari. Chi si sona? U saxofona,
E comu si sona u saxofona? Tu tu tu tu u saxofona
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari. Chi si sona? U mandolinu.
e comu si sona u mandolinu? a plig a plin, u mandulin, 
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari? Chi si sona? u viulinu.
E comu si sona u viulinu? A zing a zing, u viulin, 
a pling a pling, u mandulin
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari? Chi si sona? a la trumbetta.
e comu si sona a la trombetta? Papapapa a la trumbetta, 
A zing a zing, u viulin, 
a pling a pling, u mandulin
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E compari, ci vo sunari? Chi si sona? a la trombona.
e comu si sona a la trombona. A fumma a fumma a la trombona,
Papapapa a la trumbetta, 
A zing a zing, u viulin, 
a pling a pling, u mandulin, 
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.

Testo: Si Maritau Rosa

Vinni la primavera
li mennuli su n’ciuri
ed iu, capu d’amuri, lu cori m’avvampò.
L’acciddi s’assicutano, facennu discurseddi
maria chi sunnu beddi, si vonnu marità.
Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,
ed iu, ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.
Tegnu la porta aperta, la mettu a padiduzza,
ed iu, ca suu nicuzza, mi mettu a lacrimà.
Ormai tra pegni e lacrimme
trascurri la mi vita,
mi vogghiu fari zita, mi vogghiu marità.
Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,
ed iu, ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.
Ora chi persi tutti
tutti quanti li speranzi
mi chiuu na stu cunventu, e nun ci pensu chiù.
Chista è la storia tristi di na bellezza rara
chi nun truvan maritu ebbi la vita amara.
Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,
ed iu, ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.
Testo: BEDDA
 
Bedda ca hai l’occhiuzzi comu stiddi
la vucca russa comu li curaddi
e niri e rizzi sunnu li capiddi
ca ti cadunu ‘ntrizzati pi li spaddi
duci tu parli comu l’anciuleddi
si ‘mmizianu di tia li picciutteddi

Testo: Canto Anonimo e 700

Mi votu e mi rivotu suspirannu
passu li notti ‘nteri senza sonnu
e li beddizzi toi ju’ cuntimplannu
mi pari di la notti sianu a ‘gghiornu.
 
Pi ‘ttia non pozzu n’ura arripusari
paci non avi ‘cchiu st’afflittu cori
lu voi sapiri quannu t’aju a lassari?
quannu la vita mia finisci e mori

Testo: E Vui Durmiti Ancora

Lu suli e’ gia spuntatu ‘ntra lu mari
e vui bidduzza mia durmiti ancora
l’aceddi sunnu stranchi di cantari
e affriddateddi aspettanu ‘cca fora
supra lu balcuneddu su pusati
e aspettanu quann’e’ ca v’affacciati
li sciuri senza vui non ponnu stari
su tutti ‘cu li testi a pinnuluni
ognuno d’iddi non voli sbucciari
si prima non si rapi stu balcuni
dintra li buttuneddi su ammucciati,
aspettanu quann’e’ ca v’affacciati
lassati stari, nun durmiti ‘cchiui
c’ansemu ad iddi dintra sta’ vanedda,
ci sugnu puru ju’
c’aspettu a vui,
pri vidiri sta facci accussi bedda
passu ‘cca fora tutti li nuttati,
a aspettu sulu quannu v’affacciati.